ទូរស័ព្ទ៖ 0086-15803319351

ផលិតផល

 • Hydraulic Hose DIN EN853 1SN

  ធារាសាស្ត្រធារាសាស្ត្រ DIN EN853 1SN

  សំណង់ៈបំពង់ៈការពង្រឹងកៅស៊ូសំយោគធន់នឹងប្រេង៖ មានខ្សែដែកធន់ខ្ពស់។ គ្របដណ្តប់ៈខ្មៅជ័រនិងជ័រសំយោគធន់នឹងអាកាសធាតុអេសអេសអេសបានទទួលយក។ សីតុណ្ហភាព: -៤០ ℃ដល់ + ១០០ ℃បញ្ជាក់ៈផ្នែកលេខសម្គាល់ ID ODWP BP BR WT Dash Inch mm mm MPa PSI MPa PSI mm kg / m 1SN-03 3/16″ 4.8 11.5 25.0 3625 100 14500 90 0.210 1SN-04 1 / ៤″ ៦.៤ ១៣.២ ២២.៥ ៣២៦៣ ៩០ ១៣០៥០ ១០០.២៥០ ១SN-០៥ ៥/១៦″ ៧.៩ ១៤.៧ ២១.៥ ៣១១៨ ៨៥ ១២៣២ …
 • Hydraulic Hose DIN EN853 2SN

  ធារាសាស្ត្រធារាសាស្ត្រ DIN EN853 2SN

  សំណង់ៈបំពង់ៈការពង្រឹងកៅស៊ូសំយោគធន់នឹងប្រេងៈការរឹតបន្តឹងខ្សែដែកធន់ខ្ពស់ពីរ។ គ្របដណ្តប់ៈខ្មៅជ័រនិងជ័រសំយោគធន់នឹងអាកាសធាតុអេសអេសអេសបានទទួលយក។ សីតុណ្ហភាព: -៤០ ℃ដល់ + ១០០ ℃បញ្ជាក់ៈផ្នែកលេខសម្គាល់ ID ODWP BP BR WT Dash Inch mm mm MPa PSI MPa PSI mm kg / m 2SN-03 3/16″ 4.8 13.4 41.5 6018 166 24070 90 0.320 2SN-04 1 / ៤″ ៦.៤ ១៥.០ ៤០.០ ៥៨០០ ១៦០ ២៣២០០ ១០០.៣៥២២ ២SN-០៥ ៥/១៦″ ៧.៩ ១៦.៥ ៣៥.០ ៥០៧៥ ១៤០ ២០៣០ …
 • Hydraulic Hose DIN EN856 4SP

  ធារាសាស្ត្រ Hose DIN EN856 4SP

  សំណង់ៈបំពង់ៈការពង្រឹងកៅស៊ូសំយោគធន់នឹងប្រេងៈការតំរៀបខ្សែលួសដែកថែបមានកំរិតខ្ពស់បួន។ គម្របៈជ័រអាបស្តូតនិងជ័រសំយោគធន់នឹងអាកាសធាតុក្រុមហ៊ុនអេសអេចអេទទួលយក។ សីតុណ្ហភាព: -៤០ ℃ដល់ +១២៥ ℃បញ្ជាក់៖ ផ្នែកលេខសម្គាល់ ID ODWP BP BR WT Dash Inch mm mm MPa PSI MPa PSI mm kg / m 4SP-04 1/4″ 6.4 18.0 45.0 6525 180 26100 150 0.620 4SP-06 3 / ៨″ ៩.៥ ២០.៨ ៤៤.៥ ៦៤៥៣ ១៧៨ ២៥៨១០ ១៨០ ០.៧៣០ ៤SP-០៨ 2២″ ១២.៧ ២៤.០ ៤១.៥ ៦០១៨ ១៦៦ ២៤០៧០ …
 • Hydraulic Hose DIN EN856 4SH

  ធារាសាស្ត្រធារាសាស្ត្រ DIN EN856 4SH

  សំណង់ៈបំពង់ៈការពង្រឹងកៅស៊ូសំយោគធន់នឹងប្រេងៈការតំរៀបខ្សែលួសដែកថែបមានកំរិតខ្ពស់បួន។ គម្របៈជ័រអាបស្តូតនិងជ័រសំយោគធន់នឹងអាកាសធាតុក្រុមហ៊ុនអេសអេចអេទទួលយក។ សីតុណ្ហភាព: -៤០ ℃ដល់ +១២៥ ℃បញ្ជាក់ៈផ្នែកលេខសម្គាល់ ID ODWP BP BR WT Dash Inch mm mm MPa PSI MPa PSI mm kg / m 4SH-12 3/4″ 19.1 31.8 42.0 6090 168 24360 280 1.476 4SH-16 1 ″ ២៥,៤ ៣៨,៧ ៣៨,០ ៥៥១០ ១៥២ ២២០៤០ ៣៤០ ១.៩៨៤ ៤SH-២០ ១.១ / ៤″ ៣១,៨ ៤៦,២ ៣២.៥ ៤៧១៣ ១៣០ ១៨៨៥ …
 • Hydraulic Hose SAE100 R3

  ធារាសាស្ត្រ Hose SAE100 R3

  សំណង់ៈបំពង់ៈការពង្រឹងកៅស៊ូសំយោគធន់នឹងប្រេងៈពង្រឹងសរសៃតង់ស្យុងខ្ពស់ពីរ។ គ្របដណ្តប់ៈខ្មៅជ័រនិងជ័រសំយោគធន់នឹងអាកាសធាតុអេសអេសអេសបានទទួលយក។ សីតុណ្ហភាព: -៤០ ℃ដល់ + ១០០ ℃បញ្ជាក់ៈផ្នែកលេខសម្គាល់ ID ODWP BP BR WT Dash Inch mm mm MPa PSI MPa PSI mm kg / m R3-04 1/4 6.4 12.6 10.5 1523 42 6090 75 0.145 R3-05 5 / ១៦ ៧.៩ ១៤.១ ៨.៧ ៨៦២ ៣៥ ៥០៧៥ ៧៥ ០,១៨២២ ៣.៣៦៦ ៣.៨ ៩.៧ ១៦.៨ ៨.៤ ១២១៨ ៣៤ ៤៩៣០ ១០០.២៥៣ R៣-០៨ ១ / ២ ១២.៧ ១៨.៤ ៧.៨ ...
 • Hydraulic Hose SAE100 R6

  ធារាសាស្ត្រ Hose SAE100 R6

  សំណង់ៈបំពង់ៈការពង្រឹងកៅស៊ូសំយោគធន់នឹងប្រេងៈការពង្រឹងសរសៃតង់ស្យុងខ្ពស់មួយ។ គ្របដណ្តប់ៈខ្មៅជ័រនិងជ័រសំយោគធន់នឹងអាកាសធាតុអេសអេសអេសបានទទួលយក។ សីតុណ្ហភាព: -៤០ ℃ទៅ + ១០០ ℃បញ្ជាក់ៈផ្នែកលេខសម្គាល់ ID ODWP BP BR WT Dash Inch mm mm MPa PSI MPa PSI mm kg kg / m R6-03 3/16″ 4.8 11.0 3.5 507.5 14 2030 50 0.111 R6-04 1 / ៤″ ៦.៤ ១២.៥ ២.៨ ៤០៦ ១១.២ ១៦២៤ ៦៥.១៣២ 6៦-៥៥ ៥/១៦″ ៧.៩ ១៤.០ ២.៨ ៤០៦ ១១.២ ១៦២៤ ៧៥.១៥៣ 6០៦ ...
 • Hydraulic Hose SAE100 R5

  ធារាសាស្ត្រ Hose SAE100 R5

  សំណង់ៈបំពង់ៈការពង្រឹងកៅស៊ូសំយោគធន់នឹងប្រេង៖ មានខ្សែដែកធន់ខ្ពស់។ គម្រប៖ អាវទ្រនាប់វាយនភ័ណ្ឌមួយដែលបានបង្កប់ជាមួយកៅស៊ូសំយោគក្រុមហ៊ុន MSHA ទទួលយក។ សីតុណ្ហភាព: -៤០ ℃ដល់ + ១០០ ℃បញ្ជាក់ៈផ្នែកលេខសម្គាល់ ID ODWP BP BR WT Dash Inch mm mm MPa PSI MPa PSI mm kg / m R5-03 3/16″ 4.8 13.0 20.7 3000 82.8 12000 75 0.228 R5-04 1 / ៤″ ៦.៤ ១៤.៦ ២០.៧ ៣០០០ ៨២.៨ ១២០០០ ៨៥.២៥៨ 5 ៥-៥៥ ៥/១៦″ ៧.៩ ១៧.០ ១៥.៥ ២២៥០ ៦២ ៩០០០ ១០០.៣២៧ …
 • Hydraulic Hose SAE100 R14

  ធារាសាស្ត្រ Hose SAE100 R14

  សំណង់៖ បំពង់៖ សីតុណ្ហាភាពបំពង់ជ័រធន់នឹងសារធាតុគីមីសីតុណ្ហាភាពរលោងការពង្រឹង៖ ធ្វើពីដែកអ៊ីណុក។ ។ សីតុណ្ហភាព: -៦០ ℃ដល់ +២៦០ ℃បញ្ជាក់ៈផ្នែកលេខសម្គាល់ ID ODWP BP BR WT Dash Inch mm mm MPa PSI MPa PSI mm mm R14-02 1/8″ 3.5 6.6 32.6 4727 97.8 14181 51 1.00 R14-03 3/16 ″ ៤.៨ ៨.០ ២៤.៧ ៣៥៨២ ៧៤.១ ១០៧៤៥ ៧៥.៨៥ R១៤-០៤ ១ / ៤″ ៦.៣ ៩.២ ២១.៤ ៣១០៣ ៦៤,២ ៩៣០៩ ៨១ ០,៨៥ R១៤-៥៥ ៥/១៦″ ៧.៩ ១១.០ ១៩.១ ២៧៧០ ៥ …
 • Hydraulic Hose SAE100 R14(Corrugated)

  ធារាសាស្ត្រអេសអេសអេសអេសអេអេស ១០០ អេឡិន (កែសំរួល)

  សំណង់ៈបំពង់ៈបំពង់ផ្សាភ្ជាប់បំពង់សីតុណ្ហាភាពធន់នឹងគីមីសីតុណ្ហាភាពធន់នឹងការពង្រឹង៖ ធ្វើពីដែកអ៊ីណុក។ ។ សីតុណ្ហភាព: -៦០ ℃ដល់ +២៦០ ℃បញ្ជាក់ៈផ្នែកលេខសម្គាល់ ID ODWP BP BR WT Dash Inch mm mm MPa PSI MPa PSI mm mm R14-04C 1/4″ 6.3 11.5 13.3 1929 38.2 5539 20 0.80 R14-05C 5/16 ″ ៧.៩ ១២.៣ ១៣.២ ១៩១៤ ៣៦.៧ ៥៣២២ ២៥ ០.៦៥ R ១៤០-៦៦ ៣.៨″ ៩.៧ ១៤.២ ១២.៧ ១៨៤២ ៣៥.៧ ៥១៧៧ ៣៣ ០.៦៥ 14 ១៤០-៨C ១ / ២″ ១២.៧ ១៧.២ ១១ …។
 • Hydraulic Hose SAE100 R7

  ធារាសាស្ត្រ Hose SAE100 R7

  សំណង់ៈបំពង់ៈការពង្រឹងកម្តៅៈខ្សែអំបោះសំយោគតង់ដេមួយខ្ពស់។ គ្របដណ្តប់: នីឡុងនីឡុងឬទែរប៊ីលីពបត់បែនខ្ពស់ MSHA ទទួលយក។ សីតុណ្ហភាព: -៤០ ℃ដល់ +៩៣ ℃បញ្ជាក់ៈផ្នែកលេខសម្គាល់ ID ODWP BP BR WT Dash Inch mm mm MPa PSI MPA PSI mm kg / m R7-02 1/8″ 3.3 8.5 17.2 2494 69 9991 13 0.038 R7-03 3 / ១៦″ ៤.៨ ១០.៨ ២០.៧ ៣០០២ ៨៣ ១១៩៩២ ២០.០៨០៨០ ៧-០៤ ១/៤″ ៦.៤ ១៣.០ ២០.៧ ៣០០២ ៨៣ ១១៩៩២ ៣៣ ០.១២០ 7៧៥ ៥/១៦″ ៧ ....
 • Hydraulic Hose DIN EN857 1SC

  ធារាសាស្ត្រធារាសាស្ត្រ DIN EN857 1SC

  សំណង់ៈបំពង់ៈការពង្រឹងកៅស៊ូសំយោគធន់នឹងប្រេង៖ មានខ្សែដែកធន់ខ្ពស់។ គ្របដណ្តប់ៈខ្មៅជ័រនិងជ័រសំយោគធន់នឹងអាកាសធាតុអេសអេសអេសបានទទួលយក។ សីតុណ្ហភាព: -៤០ ℃ដល់ + ១០០ ℃ការបញ្ជាក់ៈផ្នែកលេខសម្គាល់ ID ODWP BP BR WT Dash Inch mm mm MPa PSI MPa PSI mm kg / m 1SC-04 1/4″ 6.4 13.5 22.5 3263 90 13050 75 0.173 1SC-05 5 / ១៦″ ៧.៩ ១៤.៥ ២១.៥ ៣១១៨ ៨៥ ១២៣២៥ ៨៥ ០,១៩៤ ១ ស៊ី -៦ ៣/៨″ ៩.៥ ១៦.៩ ១៨.០ ២៦១០ ៧២ ១០៤៤០ ៩០ …។
 • Hydraulic Hose DIN EN857 2SC

  ធារាសាស្ត្រធារាសាស្ត្រ DIN EN857 2SC

  សំណង់ៈបំពង់ៈការពង្រឹងកៅស៊ូសំយោគធន់នឹងប្រេងៈការរឹតបន្តឹងខ្សែដែកធន់ខ្ពស់ពីរ។ គ្របដណ្តប់ៈខ្មៅជ័រនិងជ័រសំយោគធន់នឹងអាកាសធាតុអេសអេសអេសបានទទួលយក។ សីតុណ្ហភាព: -៤០ ℃ដល់ + ១០០ ℃ការបញ្ជាក់ៈផ្នែកលេខសម្គាល់ ID ODWP BP BR WT Dash Inch mm mm MPa PSI MPa PSI mm kg / m 2SC-04 1/4″ 6.4 14.2 40.0 5800 160 23200 75 0.296 2SC-05 5 / ១៦″ ៧.៩ ១៦.០ ៣៥.០ ៥០៧៥ ១៤០ ២០៣០០ ៨៥ ០,៣២៧ ២SC-០៦ ៣/៨″ ៩.៥ ១៨.៣ ៣៣.០ ៤៧៨៥ ១៣២ ១៩១៤០ …
123456 បន្ទាប់> >> ទំព័រទី ១ / ៧